जरा हटके

बाळासाठी प्रयत्न करताय पण मुलं होत नाहीत, तर ग र्भधारणा तीन पट करणारी कृती..रोज रात्री आपण फक्त… नक्कीच मिळेल यश

आई होणे हा स्त्रीसाठी सर्वात आनंदाचा क्षण असतो. परंतु आजकाल नि ष्क्रिय जीवनशैली, व्यस्त काम आणि आर्थिक आणि जैविक कारणांमुळे बहुतेक महिलांना ग र्भ धारणा होण्यास त्रास होत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये प्रज नन क्षमतेशी संबं धित कोणताही आ जार नसतानाही महिलांना ग र्भ धारणा करता येत नाही आणि अनेक चाचण्या करून आल्यानंतरही त्यांना समजत नाही की ग र्भ धारणा करण्यात काय अडचण आहे? सर्व काही बरोबर असतानाही जर तुम्हाला ग र्भ धारणा होण्यात त्रा स होत असेल, तर याची काही वेगळी कारणे असू शकतात. येथे आम्ही तुम्हाला त्या कारणांबद्दल सांगणार आहोत. वाढते

वजन – ग र्भ धारणे साठी महिलांचे वजन खूप महत्त्वाचे असते. तुमचे वजन जास्त किंवा कमी असल्यास, याचा तुमच्या ग र्भ धारणेच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. जास्त वजन किंवा खूप पातळ असण्यामुळे तुमची प्रज नन क्ष मता आणि मा सिक पा ळीवर परिणाम होतो. जर तुम्ही ग र्भ धा रणेचा प्रयत्न करत असाल तर नियमित चालणे किंवा योगासने करा आणि हिरव्या भाज्या आणि हंगामी फळे खा.

झोप – पुरेशी झोप न मिळाल्याने रो ग प्रति कारक श क्ती वर नका रात्म क परिणाम होतो आणि अनेक बाबतीत त्यामुळे तणावही निर्माण होतो.तणावामुळे मा सि क पा ळी विस्कळीत होते आणि झोप न मिळाल्याने थकवा येतो. त्याच वेळी, पुरुषां मध्ये झोपेच्या कमतरते मुळे शु क्रा णूंची संख्या कमी होऊ शकते, ज्यामुळे ग र्भ धारणे मध्ये सम स्या उद्भवू शकतात. आठ ते दहा तासांची झोप घेणे महत्त्वाचे आहे.

घट्ट अं डर गार मेंट – अनेक महिला शरी राला आकार ठेवण्यासाठी लेटे क्स किंवा बॉडी शे प र्स घालतात. जर तुम्ही आई बनण्याचा प्रयत्न करत असाल तर असे घट्ट कपडे अजिबात घालू नका. त्यांचा पुनरु त्पाद क अव यवां वर नका रा त्मक परिणाम होतो. आ राम दायक आणि हवादार कपडे परिधान केले पाहिजेत.

ताण – तणाव, चिंता आणि नैराश्य यांचा महिलांच्या मा सि क पा ळी आणि प्रज नन क्षमतेवर नका रा त्मक परिणाम होतो. पुरुषांमध्येही तणावामुळे शु क्रा णूंची संख्या कमी होऊ लागते. तणावापासून दूर राहा आणि नेहमी आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही ध्यान आणि योगाची मदत घेऊ शकता.

प्रदूषण – तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की पर्यावरणीय प्रदू षणा चा महिला आणि पुरुषांच्या प्रज नन क्षमतेवर खूप वाईट परिणाम होतो.धूम्रपान, कार्सि नोजे न्सच्या संपर्कात येणे किंवा सिगारेटच्या धुरामुळे ग र्भ धारणेची शक्यता कमी होते. महिलांनी अजिबात धू म्रपान करू नये.

कमी किंवा जास्त प्रमाणात सं बंध प्रस्थापित करणे – अनेक वेळा, जो डपी लवकर ग र्भ धारणे साठी खूप जास्त से क्स करतात, ज्यामुळे थकवा येतो आणि रस नस लेला सं’भो’ग ग र्भ धार णेचा मा र्ग बंद करतो.

त्याचबरोबर ओ व्हु लेश न च्या वेळी लैं गि क सं बंध प्रस्था पित न केल्याने ग र्भ धा रणा न होण्यास त्रास होतो. जर एखादी स्त्री ग र्भ धा रणेचा प्रयत्न करत असेल आणि तरीही ग र्भ धा रणा करू शकत नसेल, तर काही सवयी बदलून किंवा काही पद्धतींद्वारे ग र्भ धा रणा होऊ शकते. चला जाणून घेऊया कोणत्या पद्धतींद्वारे एखादी व्यक्ती लवकर ग र्भ वती होऊ शकते.

  1. योग्य वयात ग र्भ वती होणे – डॉ क्टरांनी ग र्भ धारणे साठी योग्य वय १८ ते २८ वर्षे आहे. या वयातील स्त्रियांना लग्नानंतर ग र्भ धारणेची श क्यता जास्त असते कारण या वयात ग र्भ धा रणा जास्त होते. 35 वर्षांच्या महिलेला 25 वर्षांच्या महिलेपेक्षा ग र्भ वती होण्याची शक्यता 50% कमी असते. त्यामुळे तुमचे वय काय आहे ते पहा, जर तुमचे वय वाढत असेल तर डॉ क्टरांचा सल्ला घ्या.
  2. पहिली ग र्भ धारणा रद्द करू नका – लवकर गरो दर राहण्यासाठी आईला गरो दर राहणे खूप गरजेचे आहे. मा सि क पा ळी वेळेवर होते आणि ग र्भ धारणा देखील वेळेवर होते, यासाठी तुम्ही डॉ क्टरां कडून प्रज नन क्ष मता तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. जर प्रमाण कमी असेल तर प्रथम उपचार करा.
  3. पहिल्या ग र्भ धा रणेचा ग र्भ पात करू नका – तुमची पहिली ग र्भ धारणा संपवायला विसरू नका. या चुका अनेकदा नवविवाहित जो डप्यांना होतात आणि नंतर त्यांना ग र्भधारणे साठी खूप प्रय त्न करावे लागतात.खरं तर, पहिलीच ग र्भ धारणा तुमची ग र्भा धान समृद्ध करते. जर पहिली ग र्भ धा रणा ग र्भ पा ता द्वारे संपुष्टा त आली असेल, तर अनेक गुं ता गुं त वाढतात.
  4. मा सि क पा ळीचे नियमन करा – लवकर ग र्भ वती होण्यासाठी, तुमचे मा सि क पा ळी योग्य असणे महत्त्वाचे आहे. ते नियो जित तारखेच्या आधी किंवा काही दिवसांनंतर होत न सावेत. मा सि क पा ळी नियमित होत नसल्यास ताबडतोब डॉ क्ट रांना भेटा आणि उपचार करा. लवकर ग र्भ धा रणा होण्यासाठी, नियमित मा सिक पा ळी येणे सर्वात महत्वाचे आहे.

5 ओ व्हु लेशन काला वधीवर लक्ष ठेवा – मा सि क पा ळीच्या दोन आठवड्यां पूर्वीचा कालावधी हा स्त्रीच्या ओ व्हुले शनचा काळ असतो. यावेळी ग र्भ धारणा करण्याचा प्रयत्न करा. ओ व्हु लेशन कालावधीत ग र्भ धार णेची शक्यता ६० ते ७० टक्के असल्याचे डॉ क्ट रांचे म्हणणे आहे. या काळात केलेल्या प्रय त्नां च्या परिणामी ग र्भ धा रणेची शक्यता खूप वाढते.

  1. वजन नियंत्रित करा – वाढलेल्या वजना दरम्यान, ग र्भ धारणे मध्ये खूप त्रास होतो. लठ्ठपणामुळे लाखो स्त्रिया आई होण्याचा आनंद घेऊ शकत नाहीत कारण जास्त वजनामुळे त्यांच्या फॅ लोपियन ट्यूब आणि अं डा शय बंद होण्याचा धोका वाढतो. लठ्ठपणामुळे अनेक महिलांच्या ग र्भा श यात सिस्ट्स येतात. त्यामुळे लवकर ग र्भ धार णे साठी वजन नियंत्रित ठेवा.

वरील सर्व उपायांनी ग र्भधा रणेची श क्यता वाढते आणि स्त्री लवकर ग र्भ वती होते. येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या उपायांसाठी देखील थोडा वेळ लागू शकतो. सर्व उपाय डॉ क्टरांनी सुचवले आहेत आणि त्यांच्या सल्ल्याने दिले आहेत. या उपायांनीही ग र्भ धा रणा होणे शक्य नसेल, तर जो डप्याची वै द्यकी य तपा सणी करून घ्यावी जेणेकरून आ रो ग्याशी संबं धित काही सम स्या असतील तर त्या वेळीच दूर करता येतील आणि महि लेचे आई होण्याचे स्व प्न पूर्ण होऊ शकेल.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button