जरा हटके

रात्री आपल्या पार्टनर सोबत करताना ताठरता कमी होणे कमजोरी होणे? कारण काय असते? ही माहिती एकदा वाचा

मा’नसिक ता ण खूप असेल आणि थकवा असेल तरी से क्स नकोसा होतो. लैं-गि क सं’बं धात रसच नाही. आपल्यात ताकदच नाही असं वाटण्याचे काय कारण असू शकते ? यावर तज्ज्ञ सांगतात – अनेक पुरुषांना से क्स कर ताना ता ठ’रपणाचा अनुभव कमी वेळ येतो, स्ख लन ल वकर होते, आपण पत्नीला समाधान देऊ शकत नाही, असं वाटतं. आपल्याला हा आ’जार झाला आहे किंवा आपली ताकद कमी पडतेय असं वाटून ते अजूनच चिंतीत राहता त. तर मित्रांनो लै-गिं क वि’कार तज्ज्ञ डॉ. अर्जु’न राज में स ए क्सपी या पोर्टलला यासंदर्भा त माहिती देतात. पुरु षांचे आणि म हिलांचे गै’र समज आणि सु खात येणाऱ्या अड चणी यासं द र्भात ते मा र्ग दर्शन करतात. वेळेचे महत्त्व सर्वत्र आहे. मग ते अ न्न खा ण्याची क्रिया असो किंवा से क्स क’र ण्याची. जर तुम्हाला तुमच्या पार्टनरला आनंदी ठेवायचे असेल तर से क्स चा वेळ वाढवायला हवा.

मात्र त्याचा विचार शास्त्रीय पद्धतीने करायला हवा. दोघांमधील गैरसमज दूर करायला हवेत. आठ व ड्यातू न किती वेळा से क्स करायला हवा ? से-क्स क रणे ही एक नै’स र्गिक प्र’क्रिया आहे. ती व्य’क्ती नु सार आणि व्य’क्तीच्या मू’डवर अव लं बून असते. पण आयु’र्वे द किंवा वै’द्य क शा’स्त्रात लि हि लेल्या गो’ष्टीं नुसार ऋ तू नुसार यात बद ल होत असतात.तर मित्रानो हे काही हं’गामा त कमी आणि काही वे ळा जास्त केले जाऊ शकते. ही गो ष्ट तु मच्या वया व रही अवलं बू न असते. वयाच्या वि शीत आठ व ड्यातून ३-४ वेळा से क्स करता येतो. मात्र वाढ त्या व यात दर रो ज से क्स करणे शक्य होत नाही.

ऋ’तू नुसार किती वे ळा से क्स करायचा ? एका आठ’व ड्यात उन्हा ळ्यात १-२ वे’ळा, हिवा ळ्या त ४-५ वेळा आणि पाव सा ळ्यात ३-४ वे ळा करता से क्स करू श कता. जर तुमच्या श री राची शक्ती आणि जोडीदा रा ची यापेक्षा जा स्त क रण्याची तयारी असेल तर ह रकत नाही. पण क धीही मजे शी र लैं-गि क जीवना चा आनंद घ्या. जब’रदस्तीने नको. से क्स टाय मिं ग वाढ व ण्याचे उ पाय – तसेच मित्रानो जर तु’म्हाला से क्स टाय मिं ग आणि से क्स पॉ वर या त खूप फरक आहे. पण हे स म जून न घेता पुरुष बाजा रातू न से क्स टा य मिंगचे औ-षध घेणे सुरू करतात, जे फारसे प रि णा म कारक नसते. त्यामुळे कारण समजून घेत’ल्या शि वाय औ-षध घेऊ नका. आ पले प्रा य व्हेट पा र्ट नाही तर मन हे स र्वात मोठे लैं-गिक अवय व मानले जाते.

से क्स टा’यमिं ग वाढव ण्या सा ठी काही गोष्टी लक्षात घ्याय ला हव्यात. एक जो डीदा रा सोबत शा-रीरिक सं’बंध ठेवता ना तुमच्या श्वा’सा वर नियंत्रण ठेवा. उत्सा हात संवेदना ग मावू नका. शांत तेत सर्व क्रिया करा. नि यमि त व्याया’म करा. अ’श्व गं धा खा ल्ल्या ने तु मची सम’स्या दूर होऊ श कते. मात्र ते ही डॉ’क्ट रांच्या सल्ल्याने घ्या. ते ल कट आणि जं’क बाहेरचे फूडचे से वन कमी प्रमाणात करा.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आपल्या ह्या पेजशी कनेक्टेड राहा, तसेच आपल्या मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा. अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा, धन्यवाद

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button